Regulamin

REGULAMIN SERWISU, STRONY INTERNETOWEJ KDATA.PL

Poniżej zamieszczony został regulamin strony internetowej K DATA. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

paragraf logo

Dziękujemy za odwiedzenie naszej Strony Internetowej udostępnianej pod adresem internetowym http://kdata.pl (dalej jako: „Kdata.pl”, „Strona Internetowa”, „Strona”).

Kdata.pl jest Stroną Internetową serwisu komputerowego prowadzonego przez Usługodawcę, umożliwiającą zapoznanie się z prowadzoną przez Usługodawcę działalnością oraz zakresem świadczonych przez niego usług. Strona Internetowa pozwala w szczególności nawiązać z Usługodawcą kontakt, a także zgłosić za jej pośrednictwem urządzenie do naprawy oraz sprawdzić status prowadzonej przez serwis komputerowy naprawy urządzenia. 

Informacje zawarte w zakładkach na Stronie Internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego (oznacza to m. in. że reklamy, cenniki i inne informacje o produktach lub usługach zamieszczone na stronie powinny być traktowane ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy). Celem zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usług opisanych na Stronie niezbędny jest każdorazowo kontakt z Usługodawcą, ustalenie szczegółów przez Strony oraz indywidualna wycena naprawy urządzenia. 

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania ze Strony Internetowej. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Usługobiorców i reguluje w szczególności zasady korzystania ze Strony, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,

Zespół K DATA


1) O NAS


Właścicielem Kdata.pl jest Krzysztof Kabut prowadzący działalność gospodarczą pod firmą K DATA KRZYSZTOF KABUT, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Niepodległości 96a, 44-370 Pszów, NIP: 6472478338, REGON: 381445132, adres poczty elektronicznej: bok@kdata.pl, numer telefonu kontaktowego: 799 018 047 (dalej jako: „Usługodawca”).

 

2) DEFINICJE


1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający skontaktowanie się z Usługodawcą, dostępny na Stronie w zakładce „Kontakt”.

b. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający złożenie zlecenia naprawy, dostępny na Stronie w zakładce „Zgłoś naprawę”.

c. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

d. DO POBRANIA – zakładka Strony Internetowej zawierająca bibliotekę plików udostępnionych przez Usługodawcę do pobrania i zapisania w pamięci urządzenia Usługobiorcy.

e. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)

f. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony Internetowej.

g. STRONA INTERNETOWA, STRONA, KDATA.PL – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym http://kdata.pl.

h. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony Internetowej zgodnie z Regulaminem.

i. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Kdata.pl.

j. USŁUGODAWCA – Krzysztof Kabut prowadzący działalność gospodarczą pod firmą K DATA KRZYSZTOF KABUT, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Niepodległości 96a, 44-370 Pszów, NIP: 6472478338, REGON: 381445132, adres poczty elektronicznej: bok@kdata.pl, numer telefonu kontaktowego: 799 018 047.

k. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

l. WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców wyszukiwarka znajdująca się na Stronie Internetowej umożliwiająca wyszukiwanie treści na niej zamieszczonych.


3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z KDATA.PL


1. Kdata.pl umożliwia Usługobiorcom zapoznanie się z profilem działalności Usługodawcy oraz zakresem świadczonych przez niego usług. Za pośrednictwem Strony możliwe jest nawiązanie kontaktu z Usługodawcą oraz złożenie zlecenia naprawy urządzenia Usługobiorcy. 

2. Zakładki informacyjne widoczne na Stronie Internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego (oznacza to m. in. że reklamy, cenniki i inne informacje o produktach lub usługach zamieszczone na Stronie powinny być traktowane ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy). Celem zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usług opisanych na Stronie niezbędny jest każdorazowo kontakt z Usługodawcą, ustalenie szczegółów przeze strony oraz indywidualna wycena naprawy urządzenia. Umowa o świadczenie usługi zostaje zawarta poza Stroną Internetową oraz uregulowana została odrębnymi ogólnymi warunkami świadczenia usług Usługodawcy.

3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie Internetowej w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

6. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 


4) KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ


1. Korzystać ze Strony Internetowej na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

2. Usługobiorca może korzystać na Stronie Internetowej z następujących Usług Elektronicznych:

a. Do Pobrania

b. Wyszukiwarka

c. Formularz Kontaktowy

d. Formularz Zgłoszeniowy

3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na Stronie Internetowej.

4. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad. 

5. Korzystanie z Usługi Elektronicznej Do Pobrania jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Polega na przejściu do odpowiedniej zakładki Strony Internetowej, gdzie Usługobiorca ma możliwość przeglądania oraz pobierania do pamięci swojego urządzenia końcowego znajdujących się tam plików. Usługobiorca może zaprzestać korzystania z Usługi Elektronicznej Do Pobrania w każdej chwili, poprzez opuszczenie Strony Internetowej lub zamknięcie okna przeglądarki.

6. Korzystanie z Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem kliknięcia symbolu lupy widocznego na górze Strony Internetowej oraz wpisaniu wyszukiwanej frazy i kliknięciu pola akcji. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma charakter jednorazowy oraz nieodpłatny i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.

7. Korzystanie z Formularza Kontaktowego rozpoczyna się po (1) przejściu do zakładki „Kontakt”, (2) wypełnieniu Formularza Kontaktowego i (3) kliknięciu pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie Internetowej). W Formularzu Kontaktowym możliwe jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, temat oraz treści wiadomości. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą przesłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania wysyłania wiadomości za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.


5) KORZYSTANIE Z FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO


1. Usługobiorca za pośrednictwem Usługi Elektronicznej Formularz Zgłoszeniowy ma możliwość złożenia zlecenia naprawy urządzenia przez serwis komputerowy prowadzony przez Usługodawcę. 

2. Złożenie zlecenia naprawy urządzenia następuje poprzez skorzystanie z formularza dostępnego w zakładce „Zgłoś naprawę”. Złożenie zlecenia odbywa się po wykonaniu łącznie dwóch kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza zgłoszenia oraz (2) kliknięciu na stronie pola „Wyślij zgłoszenie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie). W formularzu niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania (ulica, miejscowość, kod pocztowy), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, a także danych dotyczących zlecenia: typ urządzenia, model, nazwa producenta, numer seryjny, opis awarii lub uszkodzenia urządzenia.

3. Zlecenie złożone przez Usługobiorcę zostaje zapisane w systemie informatycznym Usługodawcy. Usługodawca może przeglądać złożone zlecenia oraz kontaktować się z Usługobiorcą drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu dokonania indywidualnej wyceny oraz ustalenia szczegółów jego realizacji. Zawarcie ewentualnej umowy o świadczenie usługi naprawy następuje już poza Stroną Internetową, w drodze indywidualnych ustaleń i negocjacji stron, co uregulowane zostało w ogólnych warunkach świadczenia usług Usługodawcy. 

4. Dalszy kontakt celem realizacji zlecenia Usługobiorcy oraz wykonanie tak zawartej umowy (w tym również uiszczenie ustalonej kwoty przez Usługobiorcę) następuje poza Stroną Internetową. Usługobiorca otrzymuje jednak na bieżąco informacje drogą poczty elektronicznej o statusie swojego zgłoszenia. 

5. Usługa Elektroniczna Formularz Zgłoszeniowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą przesłania zgłoszenia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania wysyłania zgłoszenia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.


6) KONTAKT Z KDATA.PL


Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: bok@kdata.pl) oraz poczta tradycyjna (ul. Niepodległości 96a, 44-370 Pszów), za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Kdata.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

 

7) REKLAMACJE DOTYCZĄCE KDATA.PL


1. Usługodawca jest obowiązany świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

2. Reklamacje związane z umową o świadczenie Usług Elektronicznych oraz z działaniem Strony Internetowej mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: bok@kdata.pl lub pisemnie na adres: ul. Niepodległości 96a, 44-370 Pszów. 

3. Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) Państwa roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.


8) ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;  (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Z zastrzeżeniem pkt. 8 ust. 1 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów o których mowa w pkt. 8 ust. 3 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument: 

W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Niepodległości 96a, 44-370 Pszów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@kdata.pl.

5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.


9) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR


1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php


10) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW


1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.

2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

4. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

5. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. 

6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie ze Strony Internetowej, a w przypadku jej braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

7. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.


11) PRAWA AUTORSKIE


1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony Internetowej jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Stronie Internetowej obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


12) POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Umowy zawierane poprzez Kdata.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmian lub dodania nowych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół K DATA